21 students

Szkolenie to jest częścią Kursu na pośrednika nieruchomości. Znajomość praw związanych z nieruchomościami jest podstawą pracy pośrednika nieruchomości. Umożliwi mu to precyzyjne określenie przedmiotu umowy pośrednictwa, a także będzie on potrafił wskazać obciążenia czy ograniczenia praw. Dzięki temu szkolenie stanowi  wstęp do analizy stanu prawnego nieruchomości omówionej tutaj.


ZAWARTOŚĆ

Podczas tego szkolenia zapoznasz się z definicjami praw rzeczowych: prawem własności i jego granicami, współwłasnością oraz ograniczeniach z tego tytułu wynikających. Dowiesz się czym jest użytkowanie wieczyste i z jakimi opłatami się wiąże. Znajdziesz tu również informacje czym są ograniczone prawa rzeczowe, jak się dzielą i czym się różnią od siebie. W ich zakres wchodzą: spółdzielcze własnościowe prawa, służebność, użytkowanie i hipoteka. W dalszej części szkolenia zapoznasz się z prawami zobowiązaniowymi, tj. dożywocie, najem i dzierżawa. Kolejne tematy to: długi zabezpieczające, egzekucja nieruchomości, proces postępowania egzekucyjnego, upadłość oraz skarga pauliańska. Dowiesz się również czym jest prawo odkupu, pierwokupu umownego i ustawowego. Na koniec zapoznasz się z przepisami określającymi przymusową wspólność ustawową.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

 • scharakteryzować prawa rzeczowe:
  • prawo własności (znaczenie i granice),
  • współwłasność (podział, sposoby rozporządzania rzeczą wspólną),
  • użytkowanie wieczyste (okres zawarcia oraz zakres umowy, opłaty),
 • scharakteryzować ograniczone prawa rzeczowe:
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (cechy, rodzaje),
  • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (cechy),
  • służebność (rodzaje, cechy, zakres, wygasanie),
  • użytkowanie (cechy, obowiązki użytkownika),
  • hipoteka (pierwszeństwo, rodzaje, ustanawianie, wykreślanie),
 • scharakteryzować prawa zobowiązaniowe:
  • dożywocie (obowiązki nabywcy, przechodzenie na nowego nabywcę),
  • najem i dzierżawa (cechy, przechodzenie na nowego nabywcę),
 • omówić długi związane z nieruchomością:
  • rodzaje długów,
  • sposoby zabezpieczenia z nieruchomości,
  • wymienić etapy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości,
  • proces zakupu zadłużonej nieruchomości,
 • omówić pojęcie skargi pauliańskiej,
 • scharakteryzować prawo odkupu,
 • scharakteryzować prawo pierwokupu (umowne, ustawowe),
 • omówić pojęcie przymusowej wspólności ustawowej.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
100,00zł