Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów z zabudową mieszkaniową przekształca się w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Czytaj dalej a dowiesz się co to oznacza w praktyce.

Przygotowaliśmy także dla Ciebie specjalny prezent na końcu artykułu.

Których gruntów dotyczy ustawa?

Powinniśmy zacząć od zdefiniowania pojęcia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Według ustawy są nimi nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, gdzie co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne

wraz z innymi budynkami i urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nich (np. garaż czy pomieszczenia gospodarcze).

Co w sytuacji gdy na gruncie znajdują się także inne budynki, które nie spełniają powyższych wymogów? W takich przypadkach przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje tylko dla tej części nieruchomości, na której znajdują się budynki mieszkalne oraz z dniem:

 • założenia dla niej księgi wieczystej lub
 • wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu zabudowanego innymi budynkami.

Przykładowo: jeśli na Twoim gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek, w którym mieszkasz oraz budynek, w którym prowadzisz firmę, wówczas możesz założyć nową księgę wieczystą dla części gruntu przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową i on przejdzie na Twoją własność, a pozostała część pozostanie użytkowaniem wieczystym.

Jakie są skutki ustawy?

Pierwszą i najważniejszą zmianą wynikającą z ustawy jest samo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Odbywa się to na mocy wydanego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po wniesieniu opłaty. W dalszej części artykułu opiszemy to szczegółowo.

Ważne jest także to, że nie musimy udawać się do sądu aby dokonać zmian w księdze wieczystej. Zostanie do nich przekazana stosowna informacja i zostanie dokonany wpis własności gruntu oraz wpis roszczenia o opłatę. My jedynie otrzymamy zawiadomienie o wpisie. Nie jest to także związane z żadnymi opłatami.

Kilku współużytkowników wieczystych

W przypadku gdy prawa do użytkowania wieczystego gruntu ma kilka osób, wówczas będą oni współwłaścicielami gruntów w takich samych udziałach.

Czyli jeżeli jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego w bloku i przysługuje Ci 1/1000 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu to od 1 stycznia 2019 roku będziesz współwłaścicielem 1/1000 gruntu.

Obciążenia i prawa

Musimy także zauważyć, że w przypadku gdy użytkowanie wieczyste było obciążone chociażby służebnościami czy też innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi to stają się one obciążeniami prawa własności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej czym są ograniczone prawa rzeczowe kup nasze szkolenie: Prawa związane z nieruchomościami.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku praw związanych z prawem użytkowania. Jeżeli przez grunt oddany w użytkowanie wieczyste przebiegała Twoja droga na podstawie służebności drogowej to nie martw się – dalej będzie ona obowiązywała.

Szkolenie to pomoże Ci lepiej zrozumieć zagadnienia omawiany w tym artykule.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

Podstawą do wpisania praw własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Jest ono wydawane przez odpowiedni organ, którym może być chociażby starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta w zależności do kogo należy grunt po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Termin wydania

Zaświadczenie jest wydawane w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności lub w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku właściciela o wydanie takiego zaświadczenia. Otrzymamy je na adres wskazany w katastrze lub na dotychczasowy adres, na który dochodziła korespondencja związana z użytkowaniem wieczystym.

Wydanie zaświadczenia na wniosek właściciela jest obciążone kosztem 50 zł.

Zawartość zaświadczenia

W treści zaświadczenia znajdziemy między innymi następujące informacje:

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych,
 • potwierdzenie przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wysokość, okres i zasady wnoszenia opłaty rocznej,
 • oznaczenie i datę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (jeżeli właścicielem jest cudzoziemiec).

Jakie opłaty będzie trzeba ponieść?

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności właściciel ponosi roczną opłatę wnoszoną przez okres 20 lat. Są one wpłacane do 31 marca każdego roku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowi opłata należna za rok 2019 – należy ją wnieść do 29 lutego 2020 roku. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Opłata może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata.

Opłata może być także uregulowana w formie opłaty jednorazowej. W tym celu właściciel musi złożyć stosowne oświadczenie w dowolnym czasie. Uzyska wówczas w terminie 14 dni informację o wysokości takiej opłaty jednorazowej i może się z nią zgodzić lub złożyć odwołanie – ma na to 2 miesiące.

Sprzeciw wobec wysokości opłaty

Jeżeli właściciel nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może on złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Ma na to 2 miesiące od dnia doręczenia zaświadczenia.

Jak zaoszczędzić na opłacie?

Osoby fizyczne lub spółdzielnie mieszkaniowe mogą być objęte bonifikatami. Tutaj jednak ważne jest rozróżnienie kto jest właścicielem gruntu. W przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego wysokość bonifikaty będzie ustalana na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Jeśli jednak grunt należy do Skarbu Państwa to z mocy ustawy w przypadku jednorazowej opłaty przysługuje nam bonifikata w wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • 50% –  w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% – w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% – w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% – w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% – w szóstym roku po przekształceniu.

Bonifikaty dla właścicieli spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego

Właściciele spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego mogą skorzystać z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość tej ulgi będzie odpowiadała wysokości bonifikaty od opłaty udzielonej spółdzielni mieszkaniowej proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych.

Co po wniesieniu opłat?

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściciel otrzymuje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej w terminie 30 dni. Stanowi ono podstawę do złożenia wniosku o wykreślenie w dziale III wpisu roszczenia o zapłatę.

Wniosek o wykreślenie roszczenia z działu III związany jest z opłatą wynoszącą:

 • 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
 • 75 zł w pozostałych przypadkach.

Zakup nieruchomości przekształconej w prawo własności

Obowiązek wnoszenia opłaty będzie przechodził na każdego nowego właściciela nieruchomości przekształconej z użytkowania wieczystego w prawo własności. Jako nabywca mamy prawo wystąpić do właściwego organu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty.

Jeżeli nabywca nie zgadza się z wysokością opłaty wykazaną w zaświadczeniu, może on złożyć wniosek w terminie 2 miesięcy o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji. Nie wstrzymuje to jednak obowiązku wnoszenia opłaty za dany rok. Może ona być wliczona na poczet przyszłych opłat – w przypadku nadwyżki lub może on być wezwany do dopłaty.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 20-letniego okresu wnoszenia opłaty nie zwolni z tego obowiązku. Przejdzie ona na nabywcę.

Zakup nieruchomości związany jest z analizą wielu dokumentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Poza opłatą związaną z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności należy zweryfikować stan prawny nieruchomości.

W tym celu zapoznaj się z naszym kursem na pośrednika nieruchomości, który umożliwi Ci sprawne przeprowadzenie transakcji. Zawiera on wszystkie istotne zagadnienia prawne, a także elementy praktyczne.

Podsumowanie

Niewątpliwie największe korzyści płynące z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów będą dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dzięki ustawie opłata roczna będzie łatwa do przewidzenia, a nie tak jak do tej pory było – opłaty roczne mogły wzrastać i to diametralnie.

Kolejną rzeczą jest umocnienie praw do gruntów. Właściciele mieszkań w blokach zyskają mocniejsze prawo do gruntu, na którym znajduje się budynek.

Podziel się artykułem z innymi

Jeśli spodobał Ci się artykuł to udostępnij go:

[apss_share]

Masz pytania? Napisz je w komentarzu poniżej!

Prezent dla Ciebie!

Jak obiecaliśmy na początku artykułu mamy dla Ciebie specjalny prezent! Wspominaliśmy Ci już o naszym kursie na pośrednika nieruchomości, który pomoże Ci zdobyć wiedzę na temat przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej transakcji.

[optin-cat id=2873]

Artykuł opracowany na podstawie:

Dodaj komentarz